Ga naar de inhoud
Home - Acties - Algemene Actievoorwaarden “Win een Sinterklaaspakket van Oma”

Algemene Actievoorwaarden “Win een Sinterklaaspakket van Oma”

Algemeen

1) Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Facebook & Instagram winactie `Win een Sinterklaaspakket` (hierna te noemen: ‘de Actie’), die wordt georganiseerd door Snoepje van Oma gevestigd te Lelystad.

2) De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het Sinterklaaspakket van Snoepje van Oma.

3) Snoepje van Oma handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

4) Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.

5) Snoepje van Oma kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van Snoepje van Oma .

6) De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door Snoepje van Oma is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet worden voorzien, beslist Snoepje van Oma. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

7) Van zaterdag 20 november 2021 20:00 tot en met donderdag 25 november 2021 23.59 uur kunnen Facebook- en Instagram gebruikers gratis deelnemen aan deze winactie op de Facebook-pagina van Snoepje van Oma en de Instagram-pagina van Snoepje van Oma. Deelnemers maken bij deelname kans op één Sinterklaaspakket door het liken van het bericht, een reactie te plaatsen onder het bericht en het te delen. Snoepje van Oma neemt contact op met de winnaar voor een bezorgafspraak van het Sinterklaaspakket van Oma.

8) Deelname aan de Actie is gratis.

9) Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder,.

10) Tijdelijke en vaste medewerkers van Snoepje van Oma en de door deze partijen ingeschakelde derden zijn uitgesloten van het winnen van de prijzen van de Actie.

11) Alleen mensen woonachtig in Nederland kunnen deelnemen aan de Actie.

12) De looptijd van de Actie is van zaterdag 20 november 2021 tot en met donderdag 25 november 2021 23.59 uur.

13) Iedere deelnemer mag zo vaak reageren op het bericht als hij/zij wil maar de trekking zal geschieden op unieke Facebook en Instagram identiteitsgegevens.

Prijzen & Trekking

14) De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs:

Sinterklaaspakket van Oma
Aantal: 1
Bruto waarde: € 19,95 p/s
Kansspelbelasting: Niet van toepassing

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 19,95. De prijzen worden ter beschikking gesteld door Snoepje van Oma .

15) De aanwijzing van de winnaar van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking zal op vrijdag 26 november 2021 plaatsvinden. Er vind 1 trekking plaats.

16) De winnaar ontvangt uiterlijk vrijdag 26 november 2021 bericht d.m.v. een openbaar bericht op de Facebook- en Instagram pagina van Snoepje van Oma. Hierin wordt hij/zij opgeroepen hun NAW- gegevens beschikbaar te stellen per privébericht. Indien de winnaar niet binnen 48 uur contact opneemt komt het recht op de prijs te vervallen.

17) De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het Snoepje van Oma is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder voor- en achternaam van prijswinnaar.

18) Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien Snoepje van Oma niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. In alle gevallen behoudt Snoepje van Oma zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.

19) Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.

20) Snoepje van Oma is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.

21) Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit Snoepje van Oma hem/haar uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. Snoepje van Oma behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.

22) Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.

23) De prijswinnaar krijgen de prijs uiterlijk 5 werkdagen na bekendmaking van de uitslagen thuisgestuurd. noepje van Oma neemt contact op met de winnaar voor een bezorgafspraak van het Sinterklaaspakket van Oma. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd. 

24) Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

25) Snoepje van Oma stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.

26) Snoepje van Oma kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door Snoepje van Oma worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. Snoepje van Oma en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

27) Op de Actie is het Privacy Statement van Snoepje van Oma van toepassing zoals gepubliceerd op snoepjevanoma.nl/privacybeleid

Aansprakelijkheid

28) Snoepje van Oma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van Snoepje van Oma.

29) Snoepje van Oma heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.

30) Snoepje van Oma garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Actiewebsite(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.

31) Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet moeten worden, dan neemt Snoepje van Oma uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.

32) Snoepje van Oma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Snoepje van Oma in het leven roepen.

33) Snoepje van Oma is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

35) Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen Snoepje van Oma, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

36) Snoepje van Oma behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Snoepje van Oma zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

37) Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan Snoepje van Oma. Het is zonder schriftelijke toestemming van Snoepje van Oma niet toegestaan de software, de internet(Actie-)site of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

38) Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 0682600801 of via het contactformulier op https://snoepjevanoma.nl/contact/ De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van Snoepje van Oma .

Toepasselijk recht

39) Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad.